Call: 84-931507576 (Vietnamese)

An Phát họp đại hội đồng cổ đông năm 2008

- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ Tich HĐQT công ty
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Lê Trung - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.
- Đại diện công ty chứng khoán Habubank: Ông Phạm Trường – Trưởng phòng tư vấn tài chính.
- Đại diện công ty kiểm toán Việt : Ông Nguyễn Văn Xuân – Phó giám đốc.
- Ông Hà Hoàng Thế Quang - đại diện cho công ty TNHH chứng khoán Sacombank,
- Ông Phạm Huy Tuyên - đại diện cho công ty tài chính dầu khí - chi nhánh Nam Định,
- Ông Trần Thanh Tùng - Đại diện công ty cổ phần đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ
Cùng toàn thể cổ đông công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát và các cơ quan báo chí tới đưa tin.
Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo tài chính năm 2007 của Giám đốc công ty, báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đồng thời Đại hội đã thảo luận các phương hướng phát triển năm 2008, đặc biệt là các vấn đề lớn của công ty như: Thông qua điều lệ mới thay thế điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2007, Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007, Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề quan trọng khác.
Đại hội đã thành công tốt đẹp với việc thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại hội cổ đông lần này là một dịp để công ty tổng hợp những thành tích đã đạt được sau một năm xây dựng và trưởng thành, thông nhất các phương hướng chiến lược để phát triển công ty, là dịp để tập thể cổ đông công ty thể hiện quyết tâm đoàn kết xây dựng An Phát vững mạnh.


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng