Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Ban lãnh đạo đăng ký gom thêm 10% vốn

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 13/06 đến 12/07/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ánh Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: AAA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,264,700 CP (tỷ lệ 14.68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AAA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,721,250 CP (tỷ lệ 9.54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,500,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Việt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AAA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,574,625 CP (tỷ lệ 9.24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,500,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân dài hạn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2016./.
_Thu Phuong Vietstock_


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương