Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

  1. Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mã chứng khoán: AAA
  4. Mã ISIN: VN000000AAA4
  5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  6. Số lượng cổ phiếu: 51.899.988 cổ phiếu (Năm mươi mốt triệu tám trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám tám cổ phiếu)
  7. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 518.999.880.000 đồng (Năm trăm mười tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
Toàn văn quyết định vui lòng xem chi tiết tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2016