Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Đã đạt được thỏa thuận về việc thực hiện quyền chuyển đổi 245.000 trái phiếu vào tháng 6/2018


Ngày 16/5/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thông qua lộ trình thực hiện việc chuyển đổi 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền. Theo đó: Số lượng chứng quyền dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành (tháng 12/2015) là 55.000 chứng quyền. Số còn lại sẽ được thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018 là 245.000 chứng quyền.
Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT cho biết: Đối với 245.000 chứng quyền của các nhà đầu tư sở hữu sẽ không tiến hành chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành mà các Nhà đầu tư cam kết thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018. Đây là một điều kiện rất thuận lợi với Công ty, tránh làm pha loãng số cổ phiếu hiện tại, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và thể hiện sự tin tưởng của họ với Hội đồng quản trị Công ty
 Nghị quyết (xem chi tiết tại đây) về cam kết chưa thực hiện chứng quyền của nhà đầu tư.


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương