Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

AAA: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:
 
Tên chứng khoán:    Cổ phiếu Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:     AAA
Mã ISIN:                    VN000000AAA4
Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:                              10.000 đồng
Sàn giao dịch            :                       HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:     20/05/2016
1. Lý do và mục đích
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung cụ thể
-   Tỷ lệ thực hiện:                   1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III năm 2016
-  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty
-    Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:                 
   +  Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
   +  Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE.
   +  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đăng ký niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.
                                                                                                                                                                               Trân trọng!

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016