Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

AAA: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:
 
Tên chứng khoán:    Cổ phiếu Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:     AAA
Mã ISIN:                    VN000000AAA4
Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:                              10.000 đồng
Sàn giao dịch            :                       HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:     20/05/2016
1. Lý do và mục đích
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung cụ thể
-   Tỷ lệ thực hiện:                   1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III năm 2016
-  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty
-    Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:                 
   +  Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
   +  Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE.
   +  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đăng ký niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.
                                                                                                                                                                               Trân trọng!

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương