Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

AAA: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:
 
Tên chứng khoán:    Cổ phiếu Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:     AAA
Mã ISIN:                    VN000000AAA4
Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:                              10.000 đồng
Sàn giao dịch            :                       HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:     20/05/2016
1. Lý do và mục đích
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung cụ thể
-   Tỷ lệ thực hiện:                   1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III năm 2016
-  Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty
-    Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:                 
   +  Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
   +  Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE.
   +  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đăng ký niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.
                                                                                                                                                                               Trân trọng!

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng