Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

     Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
     Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 18 tháng 02 năm 2017
     Địa điểm: Trụ sở công ty – Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
     Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 12/01/2017
     Nội dung cuộc họp: 
    -  Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
    -  Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
    -   Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
    -   Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
    -   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016 và phương án dự kiến cổ tức năm 2017.
    -    Bầu thành viên HĐQT
    -    Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:
      Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.anphatplastic.com) tới Công ty trước ngày 16/02/2017 bằng email hoặc gửi fax theo số 03203.755.113. 
      Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
        Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: www.anphatplastic.com từ ngày 24/01/2017.
        Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: 
         1. Giấy mời
         2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
         3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) 
        Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 xin vui lòng liên hệ:
        Ban thư ký tổng hợp Công ty
        Điện thoại: 03203.755.998             Hotline: 0912.808.885
        Email: nttien@anphatplastic.com
        Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.
        Trân trọng thông báo!
        Tài liệu dự đại hội xin mời các quý vị download tại đây.
                                                                                                                                  Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017
                                                                                                                                            T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                                                                                   PHẠM ÁNH DƯƠNG
 
 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2016