Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
Mã chứng khoán:                                AAA
Mã ISIN:                                    VN000000AAA4
Mệnh giá:                                    10,000 đồng
Sàn giao dịch:                                  HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:               12/01/2017
1. 
Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Nội dung đại hội:         
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến cổ tức năm 2017;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác trong hoạt  động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Trân trọng!

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung