Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
Mã chứng khoán:                                AAA
Mã ISIN:                                    VN000000AAA4
Mệnh giá:                                    10,000 đồng
Sàn giao dịch:                                  HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:               12/01/2017
1. 
Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Nội dung đại hội:         
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị  và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến cổ tức năm 2017;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác trong hoạt  động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Trân trọng!

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2016