Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo từ HĐQT về việc Cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP sẽ không thực hiện chuyển nhượng trong vòng 1 năm tới.

Ngày 22/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã nhận được đơn xin được tự hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu công nhân viên được hưởng theo chương trình ESOP. Trong đơn CBCNV trình bày nguyện vọng xin được tự hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu này trong vòng 1 năm và xin được lưu giữ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu tại Công ty tới tháng 7/2017.  
Ngày 25/4/2016, HĐQT AAA đã họp và xem xét đơn đề nghị của cán bộ công nhân viên, đã nhất trí với đề nghị trên. Theo đó, toàn bộ sổ công nhận sở hữu 2.400.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP sẽ được ban Tổng Giám đốc quản lý và báo cáo định kì tới HĐQT. 

Biên bản họp HĐQT về việc ghi nhận ý kiến của cán bộ công nhân viên (xem tại đây)
Nghị quyết thực hiện quản lý cổ phần theo chương trình ESOP (xem tại đây)


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng