Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo từ HĐQT về việc Cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP sẽ không thực hiện chuyển nhượng trong vòng 1 năm tới.

Ngày 22/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã nhận được đơn xin được tự hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu công nhân viên được hưởng theo chương trình ESOP. Trong đơn CBCNV trình bày nguyện vọng xin được tự hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu này trong vòng 1 năm và xin được lưu giữ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu tại Công ty tới tháng 7/2017.  
Ngày 25/4/2016, HĐQT AAA đã họp và xem xét đơn đề nghị của cán bộ công nhân viên, đã nhất trí với đề nghị trên. Theo đó, toàn bộ sổ công nhận sở hữu 2.400.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP sẽ được ban Tổng Giám đốc quản lý và báo cáo định kì tới HĐQT. 

Biên bản họp HĐQT về việc ghi nhận ý kiến của cán bộ công nhân viên (xem tại đây)
Nghị quyết thực hiện quản lý cổ phần theo chương trình ESOP (xem tại đây)


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016