Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AnPhat Plastic: Thông báo thay đổi người đại diện quản lý vốn tại các công ty con

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hiện có 02 Công ty con trưc thuộc là: Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (thành lập năm 2009) và Công ty TNHH Nhựa Thakhek được thành lập năm 2012. Công ty thông báo về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại các công ty con như sau:
 1. Thay đổi người đại điện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái:
-   Người đại diện đã cử: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
-   Người đại diện thay thế: Ông Trần Hoàng Hoan – Phó Tổng giám đốc sản xuất
-   Lý do thay đổi: Ông Phạm Ánh Dương có đơn xin từ nhiệm vị trí Người quản lý vốn góp và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
2. Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek
-   Người đại diện đã cử: Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc
-   Người đại diện thay thế: Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek
-   Lý do: Ông Nguyễn Lê Trung có đơn xin từ nhiệm vị trí Người quản lý vốn góp và Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek.
            Dưới đây là đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ánh Dương, ông Nguyễn Lê Trung và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại các công ty con:
1. Đơn xin từ nhiệm làm người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của ông Phạm Ánh Dương
2. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của ông Phạm Ánh Dương
3. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek của ông Nguyễn Lê Trung.
4. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ánh Dương và Ông Nguyễn Lê Trung
 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng