Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AnPhat Plastic: Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty.

Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Công ty như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2014), Phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 25%/vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Biên bản kiểm phiếu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung đề nghị Quý cổ đông xem tại đây

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương