Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AnPhat Plastic: Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty.

Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Công ty như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2014), Phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 25%/vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Biên bản kiểm phiếu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung đề nghị Quý cổ đông xem tại đây

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016