Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 19 tháng 03 năm 2016
Địa điểm: 
Trụ sở công ty – Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 01/02/2016
Nội dung cuộc họp: 
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án chia cổ tức năm 2015 và phương án dự kiến cổ tức năm 2016.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty
- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:
Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.anphatplastic.com) tới Công ty trước ngày 14/03/2016 bằng email hoặc gửi fax theo số 03203.755.113. 
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: www.anphatplastic.com  từ ngày 01/03/2016.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: 
1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) 
Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016 xin vui lòng liên hệ:
Ban thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
Điện thoại: 03203.755.998
Email: nttien@anphatplastic.com
Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.
Trân trọng thông báo!
Tài liệu dự đại hội xin mời các quý vị download tại đây
Hải Dương, ngày 01  tháng 03 năm 2016
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
PHẠM ÁNH DƯƠNG
 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương