Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính

-      Báo cáo tài chính năm - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2017 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2017 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2016 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên 2015 (dowload ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2014 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2014 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2014 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2014 - CTY HỢP NHẤT (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quy IV - 2014 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị công ty 2014 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2014 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên - 2014 CTY hợp nhất (download ở đây
-      Báo cáo tài chính bán niên - 2014 CTY mẹ (download ở đây)  
-      Báo cáo tài chính quý II - 2014 CTY Hợp Nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên năm 2014 (download ở đây)
-      Nghị quyết đại hồng đồng cổ đông 2014 ( download file 1,  download file 2)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2014 Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2013 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2013 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2013 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2013 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2013 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị năm 2013 (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 6 tháng - Cty hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 6 tháng - Công ty mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II Công ty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II Công ty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên 2013 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2012 - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị công ty 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo bán niên cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo bán niên cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II năm 2012 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Tài liệu đại hội cổ đông 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I năm 2012 - CTY Me (Download ở đây)
-      Báo cáo quản trị Quý I năm 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý 4/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý 4/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị quý IV năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý 3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý 3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị quý III (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soán xét 6 tháng năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (download ở đây).
-      Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 (download ở đây). Giải trình về tăng giảm lợi nhuận (download ở đây). 
-      Giải trình về chênh lệch sau kiểm toán (download ở đây)
-      Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 2/2011 (download ở đây)
-      Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 1/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên năm 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2011 - Hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2010 - Công ty mẹ (download ở đây)
-      Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết 29/3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 4 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 3 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 2 - 2010 (download ở đây)
-      Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Q1 - 2010 (download ở đây)
-      Bản cáo bạch năm 2009 (download ở đây)
-      Điều lệ Công ty (download ở đây)
-      Mẫu đăng ký trả cổ tức bằng chuyển khoản (download ở đây)
-      Thông báo tạm dừng chuyển nhượng cổ phần (download ở đây)
-      Mẫu đăng ký mua cổ phần (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2009 (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 2008 (download ở đây)
 
 

Đăng ngày: 04/02/2016 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 1 bài viết - Trang: 1 / 1