Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Điều lệ, nghị quyết và các văn bản khác

AnPhat Plastic: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành trái phiếu

AnPhat Plastic: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành trái phiếu

Chi tiết xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh quy mô dự án nhựa Thakhek

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh quy mô dự án nhựa Thakhek

Xin mời các bạn theo dõi nội dung tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Ngày 12/1/2016 Hội Đồng Quản Trị vừa ra nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Báo cáo quản trị công ty năm 2015

Báo cáo quản trị công ty năm 2015

Xin mời các bạn theo dõi chi tiết tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường CTY CP Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường CTY CP Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái

Ngày 20-7-2015 Công ty cổ phần nhựa và khoáng sản An Phát Yên Bái đã tổ chức ĐHCĐ bất thường. Biên bản và nghị quyết cuộc họp xin mời các bạn download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, đại hội
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Ngày 4/5/2015 HĐQT đã họp và ra nghị quyết về tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2015. Chi tiết xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, đại hội cổ đông
Chi tiết
Tổng số: 28 bài viết - Trang: 1 / 2