Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Tìm kiếm theo nội dung

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

      AAA đang giao dịch tại PE 2018 là 9,3X, đây là mức tương đối hợp lý. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu AAA với giá mục tiêu 1 năm là 32.400 đồng/CP, tương ứng PE là 10X. AAA lên kế hoạch trả 25% cổ tức tiền mặt trong năm 2017 (Tăng 5% vào tháng 9/2017), do đó công ty sẽ trả cổ tức 20% trên mệnh giá vào quý 1/2018...

Đăng ngày: 07/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2015

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2015

Ngày 23/3/2016 HĐQT đã ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2015. Chi tiết xin mời các bạn xem tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014

Ngày 12/8/2015 HĐQT CTY đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014. Nội dung chi tiết xin mời các bạn download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/09/2015
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
... Nghị quyết đầy đủ xin mời các đồng chí download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết

Các báo cáo tài chính

-      Báo cáo tài chính năm - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2017 - CTY hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2017 - CTY mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2017 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2017 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2016 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2016 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2016 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên 2015 (dowload ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2015 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2015 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2014 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2014 - CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2014 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2014 - CTY HỢP NHẤT (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quy IV - 2014 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị công ty 2014 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2014 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính bán niên - 2014 CTY hợp nhất (download ở đây
-      Báo cáo tài chính bán niên - 2014 CTY mẹ (download ở đây)  
-      Báo cáo tài chính quý II - 2014 CTY Hợp Nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên năm 2014 (download ở đây)
-      Nghị quyết đại hồng đồng cổ đông 2014 ( download file 1,  download file 2)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2014 Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý I - 2014 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2013 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2013 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2013 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2013 CTY hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - 2013 CTY mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị năm 2013 (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 6 tháng - Cty hợp nhất (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 6 tháng - Công ty mẹ (Download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II Công ty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II Công ty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị bán niên 2013 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2012 - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý IV - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị công ty 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý III - Cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo bán niên cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo bán niên cty mẹ (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý II cty hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý II năm 2012 - CTY mẹ (download ở đây)
-      Tài liệu đại hội cổ đông 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý I năm 2012 - CTY Me (Download ở đây)
-      Báo cáo quản trị Quý I năm 2012 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý 4/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý 4/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị quý IV năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý 3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính quý 3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo quản trị quý III (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soán xét 6 tháng năm 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (download ở đây).
-      Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 (download ở đây). Giải trình về tăng giảm lợi nhuận (download ở đây). 
-      Giải trình về chênh lệch sau kiểm toán (download ở đây)
-      Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 2/2011 (download ở đây)
-      Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 1/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo thường niên năm 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2011 - Hợp nhất (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2010 - Công ty mẹ (download ở đây)
-      Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết 29/3/2011 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 4 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 3 - 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính Quý 2 - 2010 (download ở đây)
-      Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Q1 - 2010 (download ở đây)
-      Bản cáo bạch năm 2009 (download ở đây)
-      Điều lệ Công ty (download ở đây)
-      Mẫu đăng ký trả cổ tức bằng chuyển khoản (download ở đây)
-      Thông báo tạm dừng chuyển nhượng cổ phần (download ở đây)
-      Mẫu đăng ký mua cổ phần (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính năm 2009 (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 (download ở đây)
-      Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 (download ở đây)
-      Báo cáo tài chính 2008 (download ở đây)
 
 

Đăng ngày: 04/02/2016 | Tags:
Chi tiết
Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Công bố thông tin về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Xin mời các bạn xem chi tiết  tại đây

Đăng ngày: 25/08/2015 | Tags:
Chi tiết
An Phat Plastic ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2012

An Phat Plastic ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2012

Sáng 27/5/2013 HĐQT CTY CP Nhựa Và Môi Trường Xanh An Phát đã họp và thống nhất 100% nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2012. 

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phat Plastic, nghị quyết, cổ tức
Chi tiết
AnPhat Plastic thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

AnPhat Plastic thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa và Môi trường xanh An Phát xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2012

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: AnPhat Plastic, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Biên bản và nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2011

Biên bản và nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2011

Ngày 26/7/2012 HĐQT đã họp và ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2011. Thông tin đầy đủ xin quý cổ đông nhấn vào đây để tải về.

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: biên bản, cổ tức
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC: Thông báo Lịch trả cổ tức 2010

AN PHAT PLASTIC: Thông báo Lịch trả cổ tức 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty Lịch trả cổ tức của công ty như sau:

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: An Phát, AAA, cổ tức
Chi tiết
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2009

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty Lịch trả cổ tức của công ty

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, cổ phần
Chi tiết
Tổng số: 18 bài viết - Trang: 01 / 1