Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.
          Chi tiết xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công văn của UBCK chấp thuận gia hạn công bố BCTC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền năm 2017 đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyển đợt 3 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền