Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và Kế hoạch trả tạm ứng cổ tức 2017 đợt 2)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
 
Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Tỷ lệ so với
 Kế hoạch năm 2017
(%)
1 Sản lượng hợp nhất Tấn 140.000 145,83
2 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 5.500 166,67
3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 330 150,00
5 Cổ tức % Dự kiến 20-30% bằng tiền mặt 100,00
 
Điều 2. Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2 cụ thể như sau:
-  Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Dự kiến tháng 1/2018
-  Thời gian thanh toán: Dự kiến tháng 2/2018
-  Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
-  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.500 đồng)
-  Địa điểm nhận cổ tức:
        Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý nơi mở tài khoản chứng khoán.
        Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.
Xem chi tiết Nghị quyết HĐQT tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền năm 2017 đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyển đợt 3 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HII

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý II/2017