Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý và phân công laị nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc

Ngày 08/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã họp nhất trí thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý và phân công lại nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm bà Đặng Thị Quỳnh Phương làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
- Thành viên Ban Tổng giám đốc sau khi thay đổi gồm:
   + Ông Nguyễn Lê Trung: Tổng Giám đốc
   + Ông Phạm Hoàng Việt: Phó Tổng giám đốc thường trực
   + Bà Trần Thị Thoản: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất
   + Bà Đặng Thị Quỳnh Phương: Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
Chi tiết Quyết định bổ nhiệm Đặng Thị Quỳnh Phương xem tại đây.
Chi tiết Quyết định phân công lại nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền năm 2017 đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyển đợt 3 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HII