Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2

AAA thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:
-    Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 07/3/2017
-    Thời gian thanh toán: ngày 04/4/2017
-     Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
-     Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
-     Địa điểm nhận cổ tức:
           Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý nơi mở tài khoản chứng khoán.
           Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
           Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HII

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý II/2017

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Công văn thông báo của Công ty cổ phần An Phát Holdings về việc thực hiện mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6 ngày 05/7/2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): UBCK (SSC) thông báo chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện vốn góp tại công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017