Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2

AAA thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:
-    Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 07/3/2017
-    Thời gian thanh toán: ngày 04/4/2017
-     Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
-     Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
-     Địa điểm nhận cổ tức:
           Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý nơi mở tài khoản chứng khoán.
           Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
           Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Công văn của UBCK thông báo chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn người lao động của công ty

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 23

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA):BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công ty cổ phần An Phát Holdings thông báo trở thành cổ đông lớn của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 51%

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thoái vốn công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty

AN PHAT PLASTIC (AAA): Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo vốn góp CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát-Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty