Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công văn của UBCK chấp thuận gia hạn công bố BCTC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền năm 2017 đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyển đợt 3 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết